آرشیو سوالات متدوال 
برای استفاده از خدمات شرکت بنیتک چه باید کرد؟

آیا شرکت طراحی سازه ساختمان های با سیستم سقف وافل و یوبوت را انجام می دهد؟

آیا سقف های بتنی وافل مورد تایید مراجع فنی می باشد؟

آیا سقف های بتنی یوبوت مورد تایید مراجع فنی می باشد؟

آیا اجرای دهانه های بلند با سقف های وافل یا یوبوت باعث ایجاد لرزش در سقف نمی شود؟

آیا سقف های وافل و یوبوت را می توان در اسکلت فولادی نیز بکار برد؟

زمان قالب برداری در سقف های وافل چند روز پس از بتن ریزی می باشد؟

آیا در اجرای سقف های وافل به مواد جداساز برای قالب های وافل نیاز می باشد؟

هزینه سیستم سقف وافل بنیتک چقدر می باشد؟

آیا از سقف وافل بنیتک بدون تغییر نقشه در سقف های تیرچه بلوک می توان استفاده نمود؟

12