سقف یوبوت بنیـتک


بنیـتک تولیدکننده قالب های سقف یوبوت

شرکت بنیـتک طراح و مجری تخصصی سقف های یوبوت موفق به اخذ تاییده فنی و تولید قالب های سقفی یوبوت شده است. قالب های یوبوت تولید شده در عین انطباق با شرایط فنی و اجرایی کشور، از دوام و مقاومت کافی برای تحمل بارهای اجرایی نیز برخوردار می باشد.