روش اجرای سقف یوبوت


روش اجرای سقف یوبوت را می توان به طور کلی به شرح ذیل دسته بندی نمود.

مرحله اول) قالب بندی سقف: ابزار مورد نیاز برای اجرای سقف یوبوت مشابه ابزار اجرای دال تخت می باشد.

مرحله دوم) آرماتور گذاری تحتانی: یک شبکه سراسری متعامد آرماتور تحتانی به همراه آرماتورهای تقویتی تحتانی مطابق نقشه اجرا می گردد.

مرحله سوم) چیدن قالب های یوبوت: قالب های یوبوت در مناطق مشخص شده مطابق نقشه حجم چینی قرار داده می شود.

مرحله چهارم) آرماتور گذاری فوقانی: یک شبکه سراسری متعامد آرماتور فوقانی به همراه آرماتورهای تقویتی فوقانی مطابق نقشه اجرا می گردد.

مرحله پنجم) بتن ریزی: بتن ریزی مطابق دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی انجام می پذیرد.

مرحله ششم) قالب برداری: قالب برداری مطابق ضوابط قالب برداری در دال ها انجام می پذیرد.

از دیگر مقالات بنیتک:

سقف یوبوت چیست ؟

تاریخچه سقف یوبوت

مزایای سیستم سقف یوبوت

سقف یوبوت بنیتک

مقاومت در برابر آتش در سقف های دال مجوف