کردستان-سنندجاستان: کردستان

شهر:سنندج

متراژ کل: 400 مترمربع

کاربری: ساختمان مسکونی

بلندترین دهانه: 11*7 متر