تامین قالب های وافل


این شرکت قالب های وافل را برای کارفرمایان سراسر کشور تامین می نماید.

 شرکت قالب های وافل برای اجرای سقف ها را در ابعاد و اندازه های مختلف منطبق بر نقشه های اجرایی برای کارفرمایان سراسر کشور تامین می نماید.

برای خرید قالب وافل با شرکت بنی تک تماس بگیرید.