آیا از سقف وافل بنیتک بدون تغییر نقشه در سقف های تیرچه بلوک می توان استفاده نمود؟ توصیه می شود برای بهره مند شدن از مزایای سیستم سقف وافل بنیتک، بازنگری طراحی سازه توسط دفتر فنی شرکت صورت پذیرد. برخی از مزایای سیستم سقف وافل بنیتک نسبت به سقف تیرچه عبارت اند از:

  •  حذف ستون های مزاحم که منجر به گشایش در معماری و تامین پارکینگ بیشتر می شود.
  • حذف تیرهای میانی از سقف که موجب افزایش ارتفاع مفید در طبقات می شود.
  • بهینه سازی در مصرف مصالح مصرفی میلگرد و بتن اسکلت.