مزیت های سقف وافل نسبت به سقف یوبوت چه می باشد؟به طور کلی سقف وافل دارای مزیت های متعددی نسبت به سقف یوبوت می باشد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1-صرفه جویی در مصرف مصالح مصرفی میلگرد و بتن در کل سازه.

2- سبک تر بودن وزن مرده سقف وافل و بهبود عملکرد لزره ای سازه.

3- افزایش سرعت اجرا سقف.

4- کاهش هزینه تمام شده اسکلت سازه.

5- عدم نیاز به ویبره نا متعارف برای بتن سقف و حذف پتانسیل کرموشدن زیر سقف.

6- روغنی نشدن میلگردهای سقف در حین اجرا.

7- عدم نیاز به روان کننده بتن برای سقف.

8- نداشتن ترک های مویی در زیر سقف که بعضا در سقف یوبوت بروز می نماید.

9- بتن ریزی یک مرحله ای در سقف.

10- عدم نیاز به سفارش قالب جداگانه برای هر سقف و حذف هزینه حمل.