مزیت قالب وافل بنیتک نسبت به سایر قالب های موجود در بازار چه می باشد؟قالب وافل بنیتک دارای مزایای متعددی نسبت به سایر قالب های موجود در بازار دارد که به طور کلی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1- بهینه بودن هندسه قالب که منجر به کاهش مصرف مصالح مصرفی در اسکلت می شود.

2- ابعاد مناسب قالب از جنبه حمل، کاربرد و انبارداری.

3- مقاومت بالا و بهتر قالب های وافل بنیتک در برابر بارگذاری، ضربه و سقوط.

4-دارا بودن اسپیسر به روی خود قالب ها که منجر به افزایش سرعت و نظم در اجرا می گردد.

5- یکپارچه بودن قالب و عدم نیاز به پیچ و مهره و مونتاژ کردن و دمونتاژکردن قالب.