آیا سقف های بتنی وافل مورد تایید مراجع فنی می باشد؟بله. سقف های وافل دارای سابقه طراحی و اجرای 50 ساله در کشور بوده و ضوابط آن به طور کامل در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و همچنین در مراجع معتبر بین المللی مانند آیین نامه بتن آمریکا ACI آمده است و بطور کامل مورد تایید مراجع فنی نظیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری ها می باشد.