آیا اجرای دهانه های بلند با سقف های وافل باعث ایجاد لرزش در سقف نمی شود؟بطور کلی ارتعاش سقف ها می بایست از حد قابل درک توسط انسان تجاوز ننماید تا موجبات آسایش بهره برداران فراهم باشد. یکی از الزامات آیین نامه ای طراحی سقف های وافل  کنترل ارتعاش سقف می باشد که در صورت طراحی صحیح و ارضا شرایط آیین نامه ای این سقف ها فاقد ارتعاش خواهند بود.