زمان قالب برداری در سقف های وافل چند روز پس از بتن ریزی می باشد؟سقف های وافل را می توان در شرایط ایده آل حتی پس از گذشت 4-5 روز قالب برداری نمود. مقدار زمان لازم برای قالب برداری را می بایست بسته به شرایط هر پروژه مورد بررسی قرارداد. از عوامل تاثیرگذار می توان به دمای مجاور سطح بتن، دهانه و ضخامت سقف اشاره نمود.