مقاومت در برابر آتش در سقف های دال مجوفسقف‌های بتنی دال مجوف برای سالیان متوالی در اروپا و دیگر بخش های دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این سیستم های سقف بطور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن در ایالات متحده آمریکا می‌باشد. توسعه این سقف‌ها بخاطر مزایای ذاتی متعدد آنها شامل کاهش بار مرده سقف ( که موجب کاهش ابعاد ستون ها و فنداسیون و به تبع آن کاهش نیروهای لرزه‌ای می‌شود.)، قابلیت تحمل بارهای زنده بزرگ در دهانه های مختلف، افزایش اقتصادی طول دهانه‌ها، کاهش ارتفاع کف تا کف طبقات و افزایش سرعت ساخت سازه ها می باشد.
در سقف های دال مجوف، بلوک‌های توخالی پلاستیکی از جنس پلی پروپیلین به طور منظم در کنار بکدیگر و در داخل ضخامت سقف و بین شبکه آرماتور تحتانی و فوقانی قرار می‌گیرد و پس از بتن ریزی دال دوطرفه با ضخامت یکسان تشکیل می‌گردد.
سقف های دال تخت مجوف براساس ضوابط آیین نامه بتن آمریکا (ACI318) و مشابه دیگر دال‌های دو طرفه طراحی و دیتیلینگ می شوند و بلوک‌های یوبوت نقشی در مقاومت خمشی و یا برشی سقف ندارند و تنها نقش این بلوک ها ایجاد حفره در داخل سقف می باشد.

مقاومت در سقف های دال مجوف

 

مقاومت در برابر آتش:

تاکنون آزمایشات مقاومت در برابر آتش متعددی بر روی سقف های دال مجوف بتنی مطابق با استاندارد DIN4102-02 صورت پذیرفته است. حداقل 2 ساعت مقاومت در برابر حریق در مواردی که پوشش آرماتورهای خمشی 2 سانتی متر بوده است بدست آمده است. یک آزمایش مقاومت در برابر حریق در سال 2017 در آزمایشگاه دانشگاه بوفالو انجام و خلاصه نتایج آن به شرح زیر می باشد.
شرایط آزمایش:
مجموعه مورد آزمایش شامل دال مجوف به ضخامت 20 سانتی متر و به طول 4/5 متر و عرض 2/4 متر که شامل بلوک های توخالی ماندگار به ارتفاع 10 سانتی متر می‌باشد. از بتن با مقاومت 350 کیلوگرم بر سانتی مترمربع و فولاد گرید 60 در هر دو شبکه آرماتور فوقانی و تحتانی و به فاصله محور تا محور 30 سانتی متر استفاده شده است. دال برای 28 روز عمل آوری و سپس تحت آزمایش قرار گرفته است. از دال به ضخامت 20 سانتی متر به این علت استفاده شده است که این ضخامت حداقل ضخامت قابل اجرا در این سیستم سقف می باشد و نتایج بروی این شرایط در جهت اطمینان و قابل استناد برای ساختمان های با دهانه بلند تر و ضخامت دال بیشتر می باشد.


روش انجام آزمایش:

مجموعه براساس ضوابط آیین نامه ASTM E119 تحت آزمایش قرار گرفته است. شرایط آزمایش شامل درجه حرارت و زمان براساس منحنی زمان- درجه حرارت آیین نامه ASTM E119 و در بازه های زمانی 15 ثانیه اعمال و ثبت شده است. لبه های دال در 4 سمت بروی فریم آزمایش قرار گرفته و اجازه انبساط حرارتی و چرخش را داشته است. بدین ترتیب مجموعه در طول آزمایش مقید نبوده و این شرایط معمولا نسبت به سیستم های واقعی ساختمانی در جهت اطمینان می باشد. همچنین این مجموعه در کل طول آزمایش توسط تانکرهای آب فلزی تحت بارگذاری گسترده سطحی برابر 80psf قرار گرفته است. این میزان مطابق ضوابط آیین نامه ASTM E119 می باشد. همچنین خیز سقف در طول آزمایش اندازه گیری شده است.

نتایج آزمایش:

بعد از گذشت 2 ساعت از آزمایش هیچ شرایطی مطابق با ضوابط آیین نامه برای توقف آزمایش مشاهده نشده و آزمایش پس از گذشت 2 ساعت و 52 دقیقه آزمایش بدلیل رسیدن دمای سطح دال به 325 درجه فارنهایت متوقف شده است. حداکثر خیز در این لحظه برابر 9 سانتی متر بوده است در طول آزمایش نشانه ای از فروریزش مشاهده نشده است.

سقف یوبوت راهکار تقتصادی

نتیجه گیری:
براساس نتایج آزمایش سقف های دال مجوف مقاومت در برابر حریق را حداقل به مدت 2 ساعت دارا بوده است. این مقاومت در برابر حریق در جهت اطمینان می باشد زیرا در ساختمان های واقعی و در زمان آتش سوزی سقف‌های دال مجوف بروی المان های قائم مقید شده‌اند. هیچ نشانه ای از فروریزش در طول تست مشاهده نشده و می‌توان نتیجه گرفت سقف های دال مجوف دارای مقاومت در برابر حریق حداقل به مدت 2 ساعت می باشند.

از دیگر خدمات بنیتک:

اجاره قالب وافل

پیمانکار سقف وافل

سقف وافل