مزیت های سقف وافل دوطرفه نسبت به سقف وافل یکطرفهسقف وافل که نوعی دال مجوف محسوب میگردد، بسته به نوع قالب سقف که مربعی باشد یا مستطیلی، سقف وافل یکطرفه یا سقف وافل دوطرفه نامیده می‌شوند.

در سقف وافل یکطرفه، تیرچه ها در یک جهت تشکیل شده و به تیر تکیه‌گاهی برای ابتدا و انتهای تیرچه ها نیاز است تا بارهای وارد بر سقف در جهت تیرچه‌ها و در امتداد عمود بر تیرهای تکیه‌گاهی منتقل شوند و بنابراین سقف وافل یکطرفه در زمره دال‌های یک طرفه قرار می‌گیرد.

در سقف وافل دو طرفه، تیرچه‌ها در دو جهت متعامد تشکیل می‌گردند و در این نوع سقف دیگر نیازی به تیر تکیه‌گاهی نیست و همانند دال تخت، می تواند تنها متکی به ستونها باشد. بنابراین بارهای وارد بر سقف توسط نوارهای عمود بر هم حمل شده و به ستونهای چهار طرف منتقل می‌شوند و در این صورت رفتار سازه ای دال دو طرفه می‌باشد. 

سقف وافل دو طرفه

امکان ایجاد دهانه های بلند و حذف ستون های مزاحم:

عملکرد دوطرفه سقف های وافل دوطرفه، موجب باربری بهتر این سقف ها و امکان پوشش ایمن دهانه های بلند شده است. سقف های وافل دوطرفه از تیرچه های متعامد و یک دال فوقانی تشکیل شده است که به صورت درجا آرماتوربندی و بتن ریزی می شوند. از این رو این سقف ها دارای صلبیت و مقاومت خمشی بسیار بیشتری نسبت به سقف های وافل یکطرفه می باشند. در نتیجه می توان از سقف های وافل دو طرفه به صورت بهینه در دهانه های بلند استفاده نمود. این در حالی است که سقف های وافل یکطرفه در زمره سقف های با عملکرد یکطرفه قرار میگیرند و کاربرد این سقف ها محدود به دهانه های کوتاه می باشد. در نتیجه می توان با کاربرد سقف های وافل دوطرفه پلان های معماری را بهبود بخشید و با حذف ستون های مزاحم موجب تامین پارکینگ بیشتر و فراخ تر شدن فضای معماری گردید.

سقف وافل دو طرفه

امکان حذف کامل تیرهای میانی:

در سقف های وافل یک طرفه می بایست حتما از دهانه های قاب خمشی شامل تیرها و ستون به عنوان سیستم لرزه بر جانبی استفاده نمود و وجود تیرها به عنوان تکیه گاه برای مهار و انتقال بار سقف ضروری می باشد. در حالیکه که امکان حذف کامل تیرهای میانی در سقف های وافل دوطرفه وجود داشته و می توان از سقف وافل دوطرفه به عنوان دال تخت بتنی استفاده نمود. حذف تیرهای میانی موجب اجرای راحت تر و کاهش ارتفاع ساختمان و به تبع آن کاهش هزینه ساخت در ارتفاع کمتر، کم تر شدن هزینه تاسیسات ساختمانی، افزایش ارتفاع مفید طبقات و همچنین کاهش ارتفاع خاکبردای می گردد.

 

 کاهش مصرف میلگرد و بتن:

به دلیل مزیت های ذکر شده سقف وافل دوطرفه نسبت به سقف وافل یکطرفه و حذف تیرهای آویزدار میانی سازه، کاهش قابل توجهی در مصرف میلگرد و بتن سازه در سیستم سقف وافل دوطرفه اتفاق می افتد.

 

عدم انتقال صوت:

 از نظر علم فیزیک حفرات منظم و مربعی شکل عملکرد بهتری در جذب، انعکاس و انتقال صوت نسبت به فرم مستطیلی شکل دارند که این موضوع سبب می گردد سقف های وافل دوطرفه در برابر انتقال صوت نسبت به سقف های وافل یکطرفه عملکرد بهتری داشته باشند.

 

دید و ظاهر معماری زیر سقف:

از لحاظ معماری حفرات منظم و مربعی شکل دارای دید و ظاهر مناسبی نسبت به فرم مستطیلی شکل می باشند که این موضوع سبب میگردد در سقف های وافل دوطرفه در کاربری های پارکینگ، لابی، تجاری، اداری و .... دیگر نیاز به اجرای سقف کاذب نباشد که این موضوع باعث کاهش هزینه تمام شده می گردد.

مطالب مرتبط در سایت بنیتک:

خرید قالب وافل

فروش قالب وافل

اجاره قالب وافل

پیمانکار سقف وافل