مزایای سیستم سقف یوبوت


•طراحی دهانه های بلند تا 18 متر و کاهش تعداد ستون ها.
•امکان جانمایی نامنظم ستون ها و تعبیه بازشوهای بزرگ و نامنظم.
•ایجاد گشایش در معماری و تامین فضا و افزایش تعداد پارکینگ ها.
•حذف تمامی تیرهای میانی از سازه و کاهش ارتفاع تمام شده ساختمان.
•صرفه جویی در مصرف مصالح کلیه اعضای سازه.
•عدم نیاز به نیروی کار متخصص و کاهش هزینه قالب بندی و آرماتوربندی.
•حذف هزینه اجرای آسترسازی سیمانی یا گچ و خاک
•کاهش هزینه اجرای تاسیسات به جهت عدم وجود آویز تیرها.
•بهبود عملکرد لرزه ای به دلیل کاهش وزن سازه و نیروی زلزله.
•ایمنی در برابر آتش و کاهش ضریب انتقال صوت و حرارت.

از دیگر مقالات بنیتک:

اجاره قالب وافل

اجرای سقف وافل

پیمانکار سقف وافل

خرید قالب وافل

فروش قالب وافل