روش اجرای سقف یوبوت


روش اجرای سقف یوبوت را می توان به طور کلی به شرح ذیل دسته بندی نمود.

مرحله اول) قالب بندی سقف:

ابزار مورد نیاز برای اجرای سقف یوبوت مشابه ابزار اجرای دال تخت می باشد.

روش اجرای سقف یوبوت

مرحله دوم) آرماتور گذاری تحتانی:

یک شبکه سراسری متعامد آرماتور تحتانی به همراه آرماتورهای تقویتی تحتانی مطابق نقشه اجرا می گردد.

مرحله دوم اجرای سقف وافل

مرحله سوم) چیدن قالب های یوبوت:

قالب های یوبوت در مناطق مشخص شده مطابق نقشه حجم چینی قرار داده می شود.

چیدن قالب های یوبوت

مرحله چهارم) آرماتور گذاری فوقانی:

یک شبکه سراسری متعامد آرماتور فوقانی به همراه آرماتورهای تقویتی فوقانی مطابق نقشه اجرا می گردد.

آرماتورگذاری فوقانی

مرحله پنجم) بتن ریزی:

بتن ریزی مطابق دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی انجام می پذیرد.

بتن ریزی

مرحله ششم) قالب برداری:

قالب برداری مطابق ضوابط قالب برداری در دال ها انجام می پذیرد.

قالب برداری

از دیگر مقالات بنیتک:

سقف یوبوت چیست ؟

تاریخچه سقف یوبوت

مزایای سیستم سقف یوبوت