گزارش تصویری از غرفه شرکت بنیتک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تهران


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تهران با حضور شرکت بنیتک واقع در محل نمایشگاه های بین المللی استان تهران از تاریخ  6 الی 9 مرداد ماه 1398 برگزار گردید.

شرکت بنیتک طراح، مجری و مالک سقف وافل بنیتک مراتب تشکر خود را از مسئولین برگزاری نمایشگاه، بازدیدکنندگان محترم و نمایندگان استانی محترم شرکت به جهت حضور در غرفه این شرکت ابراز می دارد.

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان تهران