انتشار پیش نویس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان


 انتشار پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش پنجم مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)

کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث نهم، پیش‌نویس ویرایش پنجم این مبحث را تهیه نموده است. این پیش نویس جهت اظهار نظر متخصصین و مهندسین در دسترس قرار گرفته است.