پرستاراستان: تهران

متراژ کل:1100 مترمربع

کاربری: ساختمان تجاری مسکونی

بلندترین دهانه:10 متر