تهرانپارساستان : تهران

متراژ : 1500 مترمربع

کاربری : مسکونی

دهانه : 12 متر