استان آذربایجان غربی1استان: آذربایجان غربی

کاربری: مسکونی