استان آذربایجان غربی2استان: آذربایجان غربی

کاربری: مسکونی