کشور عراق - کربلامجتمع تجاری واقع در شهر کربلا کشور عراق

طراحی و اجرا شده با سیستم سقف وافل بنیتک