پردیس میدان امام خمینیاستان: تهران

شهر: پردیس

مجتمع تجاری تفریحی آلما

متراژ: 15000 مترمربع

دهانه: 13 متر