نظارت بر اجرا


 شرکت بر روند اجرای صحیح اسکلت و سقف ها نظارت مستمر می نماید.

از آنجایی که اجرای سقف های وافل به دلیل وجود دهانه های بلند و نیمه بلند از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد، شرکت با اعزام مهندسین ناظر خود بر روند اجرای صحیح اسکلت و سقف ها نظارت مستمر می نماید. نظارت شرکت متضمن اجرای صحیح اسکلت و سقف ها منطبق بر نقشه ها و دیتیل ها و الزامات اجرایی می باشد.